ක්‍රීඩා

LPL තරඟාවලිය මෙරට විකාශනය කරන නාලිකාව නම් කරයි

LPL තරඟාවලියේ මෙරට විකාශන අයිතිය ස්වාධීන රූපවාහිනියට ලබා දී ඇති බව ක්‍රිකට් ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button